Algemene Verkoopvoorwaarden Favorietewijn

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FAVORIETEWIJN zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FAVORIETEWIJN worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FAVORIETEWIJN ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. 

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van FAVORIETEWIJN zijn vrijblijvend en FAVORIETEWIJN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FAVORIETEWIJN. FAVORIETEWIJN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. FAVORIETEWIJN zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. 

Artikel 3. Levering

3.1 De door FAVORIETEWIJN opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 7,50 per klant ongeacht het bestelde aantal dozen, tenzij specifiek anders vermeld. Voor een bestelling met een totaalbedrag vanaf € 75,00 worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen buiten Nederland hanteren wij altijd €15 verzendkosten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro”s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Over enkele producten in ons assortiment kan helaas geen bulkkorting worden gerekend. Dit komt doordat voor sommige producten al een nettoprijs wordt gehanteerd. Deze producten zullen dus ook nooit meedoen met andere kortingsacties. Heeft u vragen over een product waar geen bulkkorting over is berekend? Neem contact met ons op via de contactinformatie op de homepage.

4.2 Betaling via factuur dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden middels IDEAL.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door FAVORIETEWIJN bent u een bedrag van vijftien euro(€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien FAVORIETEWIJN haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is FAVORIETEWIJN gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan FAVORIETEWIJN verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u FAVORIETEWIJN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FAVORIETEWIJN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan FAVORIETEWIJN te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen. 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en FAVORIETEWIJN, dan wel tussen FAVORIETEWIJN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en FAVORIETEWIJN, is FAVORIETEWIJN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FAVORIETEWIJN. 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FAVORIETEWIJN in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat FAVORIETEWIJN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan FAVORIETEWIJN schriftelijk opgave doet van een adres, is FAVORIETEWIJN gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan FAVORIETEWIJN schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door FAVORIETEWIJN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FAVORIETEWIJN deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 FAVORIETEWIJN is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 FAVORIETEWIJN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.